Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

1. ALGEMENE BEPALINGEN

1.1 Definities

Waar vermeld, hebben de volgende woorden de volgende betekenis:

"VERKOPER": Celine Roelens comm.v., het bedrijf naar Belgisch recht gevestigd in Gent, ingeschreven in de "Kruispuntbank der Ondernemingen" onder nummer 0820 109 858.

"KOPER": elk bedrijf of natuurlijk persoon dat een beroep doet op de diensten van de VERKOPER met het oog op de aankoop van horloges en/of sieraden en/of andere goederen.

1.2 Toepassingsgebied

1.2.1. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden regelen uitsluitend alle precontractuele en contractuele relaties tussen de KOPER en de VERKOPER. De KOPER doet uitdrukkelijk afstand van zijn eigen algemene voorwaarden.

1.2.2. Om geldig te zijn, moet elke afwijking van deze algemene voorwaarden vooraf schriftelijke aanvaarding door de VERKOPER ontvangen. Deze afwijking is alleen geldig voor de specifieke verkoop of levering waarvoor deze is overeengekomen.

1.2.3. Door een bestelling op te stellen erkent de KOPER dat hij effectief kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van de VERKOPER en deze volledig en onvoorwaardelijk accepteert.

1.2.4. Indien een artikel van deze algemene voorwaarden nietig of niet toepasbaar is verklaard, heeft deze nietigheid of verklaring geen invloed op de geldigheid van de andere artikelen en bepalingen.

1.2.5. Deze algemene voorwaarden mogen nooit in het nadeel van de VERKOPER worden geïnterpreteerd.

2. AANBIEDINGEN

Alle aanbiedingen van de VERKOPER zijn vrijblijvend. De VERKOPER is pas gebonden aan een aanbieding wanneer een bestelbon/leveringsbon door de VERKOPER is ondertekend of per e-mail is bevestigd.

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

De overeenkomst wordt gesloten wanneer de bestelling is afgeleverd.

3. PRIJZEN

4.1. Algemeen

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen de VERKOPER en de KOPER, worden de horloges en/of sieraden en/of andere goederen gefactureerd tegen de prijs die geldt op de dag van levering. De prijzen zijn gebaseerd op de wisselkoers van de EURO die geldig is op de dag van levering. De goudprijs wordt bepaald op de dag van levering.

4.2. Prijsaanpassing

De VERKOPER behoudt zich het recht voor om prijzen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen in geval van een verhoging van een of meer kostprijsfactoren (bijvoorbeeld een verhoging van heffingen, accijnzen, inkoopprijzen, goudkoers, dollarkoers, prijzen van diamanten en in het algemeen alle schommelingen in vreemde valuta, etc.).

5. BETALINGEN

5.1 Algemeen

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen de VERKOPER en de KOPER en onder voorbehoud van de toepassing van artikel 5.2, zijn alle facturen van de VERKOPER betaalbaar zonder korting binnen dertig (30) dagen na verzending van de factuur. De geldige postdatum is de datum die op de factuur zelf vermeld staat.

5.2 Niet-betaling

Indien de KOPER niet betaalt op de vervaldag:

  • Wordt de KOPER automatisch beschouwd als in gebreke te zijn ten opzichte van de VERKOPER en heeft de VERKOPER het recht om de betreffende overeenkomst als geannuleerd te beschouwen (zie artikel 11 hieronder), onverminderd de andere rechten van de VERKOPER overeenkomstig de wettelijke bepalingen en in overeenstemming met de overeenkomst.
  • Elk gefactureerd bedrag wordt automatisch en zonder enige formele kennisgeving van de VERKOPER aan de KOPER verhoogd met een rente van 1% per maand, betaald aan de VERKOPER tot de dag van volledige en daadwerkelijke betaling. Elke begonnen maand wordt beschouwd als een voltooide maand.
  • De KOPER is een vergoeding verschuldigd van 10% van het gefactureerde bedrag, met een minimum van 125 euro per factuur, zonder dat hiervoor een formele kennisgeving van de VERKOPER aan de KOPER vereist is. Bovendien komen alle mogelijke juridische kosten voor rekening van de KOPER.
  • De KOPER verliest de voordelen van een mogelijke korting.

Zolang de KOPER niet betaalt of niet aan enige andere verplichting voldoet, heeft de VERKOPER het recht om de nakoming van zijn eigen verplichtingen op te schorten, onverminderd de toepassing van artikel 11 met betrekking tot de annulering van de overeenkomst. Dit is onderworpen aan de toepassing van artikel 11 betreffende annulering. Als de VERKOPER verplicht is om de vordering tegen de KOPER uit te besteden, komen zowel de juridische als de buitengerechtelijke incassokosten volledig voor rekening van de KOPER, die geacht wordt akkoord te gaan met buitengerechtelijke kosten van 15% van het gevorderde bedrag, met een minimum van 100 euro, zonder dat hiervoor een formele kennisgeving vereist is.

5.3 Betwisting van een factuur

De factuur moet binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de factuur betwist worden, bij gebreke waarvan het betwisten van een factuur geen waarde heeft. Om ontvankelijk te zijn, moet de factuur gedetailleerd betwist worden en per aangetekende post naar de VERKOPER worden gestuurd.

6. LEVERING

6.1 De levering vindt plaats wanneer de KOPER het ontvangst van de aankooporder/leveringsorder heeft ondertekend of bevestigd via e-mail. Vanaf dat moment zijn de risico's voor rekening van de KOPER.

6.2 De VERKOPER heeft te allen tijde het recht om van de KOPER een garantie te vragen met betrekking tot de nakoming van zijn (de KOPER's) verplichtingen. Tegelijkertijd heeft de VERKOPER het recht om de levering op te schorten zolang de KOPER deze garantie niet heeft verstrekt.

6.3 De VERKOPER heeft het recht om de levering op te schorten zolang de KOPER zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot eerdere leveringen niet is nagekomen.

6.4 De VERKOPER behoudt zich het recht voor om deelleveringen te doen als slechts een deel van de vervangen bestelling kan worden geleverd.

6.5 De leveringstermijnen zijn niet bindend, maar zijn puur indicatief. Behoudens de gevallen zoals uiteengezet in subparagraaf 4, vormen de opgegeven leverdata geen wezenlijke bepaling van de overeenkomst.

Hoewel er altijd wordt geprobeerd om de leverdata zoveel mogelijk na te komen, is de VERKOPER nooit aansprakelijk voor de gevolgen van vertragingen.

In geval van vertraging is de VERKOPER niet verplicht om de KOPER op enigerlei wijze te compenseren of om vanuit voorraad te leveren.

Als de KOPER de leverdata als essentieel beschouwt, moet de KOPER dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de VERKOPER meedelen op het moment dat de overeenkomst wordt gesloten.

Als de VERKOPER de leverdatum niet naleeft, heeft de KOPER op geen enkele manier het recht om de factuur onbetaald te laten, de bestelling te annuleren, de ontvangst van de horloges en/of sieraden te weigeren, de overeenkomst op te schorten ten nadele van de VERKOPER of een volledige of gedeeltelijke annulering te eisen.

6.6 De VERKOPER laat de vervoerde goederen verzekeren tegen verlies en diefstal. Goederen die door de KOPER worden geretourneerd, worden op risico van de KOPER vervoerd.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle door de VERKOPER geleverde goederen blijven zijn eigendom totdat de volledige betaling van de koopprijs, inclusief eventuele rente en kosten, heeft plaatsgevonden.

Onverminderd de rechten van de VERKOPER overeenkomstig artikel 5.3 en in geval van niet-betaling van de volledige koopprijs, is de VERKOPER gerechtigd om de geleverde goederen onmiddellijk en automatisch terug te nemen, zonder enige formaliteit en voor rekening van de KOPER.

8. KLACHTEN

8.1 Algemeen

Alle klachten met betrekking tot de gebreken zoals uiteengezet in Artikel 8.2 en 8.3 zijn alleen ontvankelijk indien:

De goederen zich nog in dezelfde staat bevinden als op het moment van levering en nog niet gebruikt, verkocht of verhuurd zijn.

De KOPER geen reparaties, wijzigingen, manipulaties of toevoegingen aan onderdelen of andere ingrepen aan de geleverde goederen heeft verricht.

De KOPER zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Er kunnen geen klachten worden ingediend met betrekking tot speciale bestellingen of op maat gemaakte sieraden; de KOPER kan deze goederen niet weigeren.

De KOPER mag geen goederen terugsturen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de VERKOPER. De kosten voor het terugsturen van de goederen komen voor rekening van de KOPER.

Bij het ontbreken van een klacht ingediend op grond van Artikel 8.2 en 8.3 wordt de KOPER geacht de goederen te hebben aanvaard.

8.2 Zichtbare gebreken bij levering

De KOPER is verplicht om de goederen onmiddellijk na levering te controleren. De KOPER moet controleren of de levering overeenkomt met de bestelling en of er geen zichtbare schade is aan de goederen en/of verpakking. Als er problemen zijn op dit gebied, moet de KOPER de VERKOPER onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen. Alle klachten die op een later tijdstip worden gemaakt over zichtbare gebreken zijn ontoelaatbaar, wat de KOPER accepteert.

Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting van de KOPER niet op.

De VERKOPER zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de levering overeenkomt met de bestelling.

8.3 Gebreken die niet konden worden vastgesteld bij levering

Alle klachten met betrekking tot gebreken die niet konden worden vastgesteld bij levering, moeten binnen zeven (7) dagen na de levering aan de VERKOPER worden gemeld per aangetekende brief, tenzij uitdrukkelijk en contractueel anders is bepaald. Alle klachten die op een later tijdstip worden gemaakt, zijn ontoelaatbaar, wat de KOPER accepteert.

De VERKOPER is niet verantwoordelijk voor de schade die de KOPER had kunnen voorkomen door te controleren of de levering correct was en de geleverde goederen in goede staat waren voordat ze werden gebruikt.

Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting van de KOPER niet op.

De garantie van de VERKOPER is beperkt tot gebreken die rechtstreeks te wijten zijn aan een ontwerp-, product- of componentfout. Deze garantie van de VERKOPER is beperkt tot het beschikbaar stellen van vervangende goederen of onderdelen, met uitzondering van kosten zoals transport, uurloon, etc.

9. AANSPRAKELIJKHEID

De verkoper is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, geleden door de KOPER of een derde, direct of indirect voortvloeiend uit of in verband met de goederen en/of diensten die door de VERKOPER worden geleverd, behalve in geval van misleiding of ernstig wangedrag van de VERKOPER. De VERKOPER is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van het gebruik of ongeschikt gebruik van de door de VERKOPER geleverde goederen. De VERKOPER is niet aansprakelijk voor enige schade die is veroorzaakt aan het personeel van de KOPER, enige bedrijfsschade of enige vorm van schade. Deze aansprakelijkheidsbeperkingen zijn van toepassing ongeacht of de goederen al dan niet door de KOPER zijn betaald. De KOPER dient de VERKOPER volledig te vrijwaren van mogelijke claims van derden met betrekking tot goederen die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst en die zich in het bezit bevinden van de VERKOPER en/of de KOPER. Dit geldt ook in geval van claims voor schade die rechtstreeks verband houden met de goederen en/of diensten die door de VERKOPER worden geleverd.

Indien de VERKOPER toch schade moet vergoeden, zal de vergoeding nooit hoger zijn dan 50% van het factuurbedrag.

10. OVERMACHT

In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de overmachtssituatie het voor de verkoper onmogelijk maakt om de overeenkomst uit te voeren, onverminderd het recht van de VERKOPER om de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te annuleren, in welk geval de KOPER alleen verplicht is redelijke compensatie te betalen voor de reeds geleverde diensten. Wanprestatie van de leverancier, ongeacht de reden, wordt ook beschouwd als overmacht. Indien de overmachtssituatie van blijvende aard is, kunnen de partijen een regeling treffen met betrekking tot de annulering van de overeenkomst.

11. OVERMACHT

Bij overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de overmachtssituatie het voor de verkoper onmogelijk maakt om de overeenkomst uit te voeren, zonder afbreuk te doen aan het recht van de VERKOPER om de overeenkomst zonder enige juridische tussenkomst te annuleren. In dat geval is de KOPER alleen verplicht redelijke compensatie te betalen voor de reeds geleverde diensten. Het niet nakomen van verplichtingen door de leverancier, ongeacht de reden, wordt ook beschouwd als overmacht. Als de overmachtssituatie van blijvende aard is, kunnen de partijen een regeling treffen met betrekking tot de annulering van de overeenkomst.

12. ANNULERING (BEËINDIGING)

De overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt onmiddellijk geannuleerd zonder enige formele kennisgeving of juridische tussenkomst in het geval dat:

  • De KOPER betrokken is bij procedures met betrekking tot faillissement, schuldsanering, liquidatie of andere soortgelijke procedures, of in het geval van een duidelijk gebrek aan middelen aan de zijde van de KOPER;
  • De goederen en/of eigendommen van de KOPER in beslag zijn genomen.
  • In alle andere gevallen, en met name wanneer de VERKOPER twijfels heeft over de solvabiliteit van de KOPER en/of wanneer de KOPER niet aan een van zijn verplichtingen voldoet, kan de overeenkomst automatisch worden geannuleerd door de VERKOPER, zonder juridische tussenkomst, vijf (5) dagen na de formele kennisgeving, met behoud van alle rechten van de VERKOPER, waaronder het recht op schadevergoeding. Als de VERKOPER al enkele relevante diensten heeft geleverd op basis van de bestellingen van de KOPER, zal de VERKOPER - in geval van annulering van de overeenkomst - op passende wijze worden gecompenseerd door de KOPER voor alle daarmee verband houdende gederfde inkomsten, kosten en verliezen. De financiële compensatie bedraagt in ieder geval 20% van het gefactureerde bedrag. Indien de KOPER daarentegen geen relevante diensten heeft geleverd met betrekking tot de bestellingen van de klant, is de KOPER, in geval van annulering van de overeenkomst door zijn toedoen, een vergoeding verschuldigd aan de VERKOPER van 20% van het totale contractuele bedrag voor alle kosten, waaronder administratieve kosten die de VERKOPER moet dragen.

12. BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

Alle overeenkomsten die met de VERKOPER zijn gesloten en deze algemene voorwaarden vallen uitsluitend onder het Belgisch recht. Overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 is de toepassing van dit Verdrag uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen met betrekking tot het sluiten, de uitvoering of de interpretatie van deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten tussen de VERKOPER en de KOPER, en leveringen, worden uitsluitend beslecht door de rechtbanken en tribunalen van het gerechtelijk arrondissement Gent.

maak een afspraak